Nhiệm Vụ Môn Phái Côn Lôn

28/07/2018

             

  Nhiệm Vụ Môn Phái Côn Lôn

 

Từ bao đời, muốn bôn tẩu giang hồ bắt buộc quý nhân sỹ phải gia nhập môn phái để học võ công . Qúy nhân sỹ phải làm nhiệm vụ do các trưỡng lão , bang chủ hay các sư huynh , sư tỷ muội giao phó cho bạn khi làm nhiệm vụ lấy chiêu thức ...Yêu cầu phải hoàn thành nếu không sẽ bị trục xuất khỏi môn phái bị tẩu hỏa nhập ma ... Trước khi ra giang hồ bôn tẩu  AD Tú  đã từng bị rớt xuống vực sâu lụm được cuốn bí kíp nên hôm nay tổng hợp lại cái kinh nghiệm từ nhiều năm cày cuốc sẽ mở truyền thụ hướng dẫn quý nhân sỹ làm nhiệm vụ môn phái..

Mưu sự tại nhân  - thành sự tại thiên .. Liệu các anh hùng hào kiệt có vượt qua phần nhập môn này không hay là sẽ rơi  vào trạng thái ma đạo , vô môn vô phái ... !

 


 

 Nhiệm Vụ  Môn Phái Côn Lôn :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

 

Nhiệm vụ cấp 10

 • Sẽ được phong là: Phụng Kiếm Đệ Tử.
 • Học được võ công:
  • Côn Lôn Đao Pháp conlondaophap
  • Côn Lôn Kiếm Pháp conlonkiemphap
  • Thanh Phong Phù.
  • Thúc Phược Chú thucphuocchu
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tiểu Hàn.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Tịch Nhan gặp Tiểu Hàn (184/196) nhận nhiệm vụ hái thuốc.
 • Cần thu thập đủ 5 loại dược liệu là: Tử Mục Túc, Địa Cẩm Thảo, Thiến Thảo, Hổ Nhĩ Thảo và Linh Chi.
 • Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc,
 • đánh con Mèo rừng tại (304/234), (297/227), (302/221), (298/206), (303/199),(314/205),
 • (304/205), (301/198), (292/201), đến khi nhận đủ 5 loại dược liệu.
 • Bước 3: Có đủ 5 loại dược liệu, trở về Côn Lôn Phái giao cho Tiểu Hàn, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 20

 • Sẽ được phong là: Tử Vi Hộ Pháp.
 • Học được võ công: Ky Bán Phù kybanphu
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thán Tức Lão Nhân.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201) nhận nhiệm vụ tìm Xương đầu Lạc đà.
 • Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc -> Dược Vương Động tầng 1 (288/205).
 • Bước 3: Đánh Thổ Phỉ tại (193/199), (196/201), (197/201).
 • Bước 4: Lấy được Xương đầu Lạc đà mang về Côn Lôn Phái giao cho
 • Thán Tức Lão Nhân, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 30

 • Sẽ được phong là: Thái Vi Hộ Pháp.
 • Học được võ công:
  • Thiên Tế Tấn Lôi thientetanloi
  • Thiên Thanh Địa Trọc thienthanhdiatroc
  • Nhất Khí Tam Thanh nhatkhitamthanh
  • Bắc Minh Đáo Hải bacminhdaohai
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chu Khuyết.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Gặp Đại Sư Chu Khuyết (198/200) nhận nhiệm vụ tìm kiếm 3 viên Dạ Minh Châu ...
 • Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn ->
 • Dược Vương Cốc -> Tuyết Báo động tầng 1 (288/201).
 • Bước 3: Đánh 3 con quái vật tại Cáo Đỏ (202/200), Hoa Ban Báo (201/205),
 • Vân Báo (192/205) để nhận 3 viên Da Minh Châu.
 • Bước 4: Đem 3 viên Dạ Minh Châu về Côn Lôn Phái giao cho Đại Sư Chu Khuyết, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 40

 • Sẽ được phong là: Thiên Vi Hộ Pháp.
 • Học được võ công:
  • Khi Hàn Ngạo Tuyết khihanngaotuyet
  • Khí Tâm phù khitamphu
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Lộ Vân Viễn.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Tử Vi Điện gặp Thanh Liên Tử (187/199) nhận nhiệm vụ lên
 • đỉnh Kiến Tính đoạt Huyết Hồn Thần Kiếm.
 • Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Kiến Tính Phong Sơn động (208/188).
 • Bước 3: Vào động đánh bại tên Hồng Nguyệt (209/178), (208/193).
 • Biết được thanh kiếm đã bị tên đầu lĩnh của chúng cất giấu.
 • Bước 4: Đánh Lam Vân đến khi lấy được chìa khoá tại (220/199), (206/198).
 • Bước 5: Có được chìa khoá, đến mở rương tại (191/175) lấy Huyết Hồn Thần Kiếm.
 • Bước 6: Trở về Côn Lôn Phái tại Tử Vi Điện giao Huyết Hồn Thần Kiếm cho Thanh Liên Tử,
 • hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 50

 • Sẽ được phong là: Thụ Phù Thiên Tướng.
 • Học được võ công:
  • Mê Tung Hoan Ảnh metunghoananh
  • Cuồng Phong Sậu Điện cuongphongsaudien
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Ngọc Hoành Tử.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Gặp Ngọc Hoành Tử tại Thiên Vi Điện (195/195) nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Từ Côn Lôn Phái đến Băng huyệt động (222/223).
 • Bước 3: Đánh 5 con Đại Tuyết Quái tại 5 vị trí (183/200), (205/201), (203/198), (191/200), (184/203).
 • Bước 4: Sau khi giết đủ 5 con lúc đó Quái Nhân mới xuất hiện, đánh Quái Nhân (197/201) lấy được một Núm tóc.
 • Bước 5: Trở về Côn Lôn Phái tại Thiên Vi Điện giao Núm tóc cho Ngọc Hoành Tử, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Xuất Sư

 • Sẽ được phong là: Tiên Phù Chân Quân.
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng môn Tuyền Cơ Tử.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Gặp Chưởng môn Tuyền Cơ Tử tại Chính Điện (190/196) nhận nhiệm vụ tìm Ngũ Sắc Thạch.
 • Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Hoàng Hà Nguyên Đầu.
 • Gặp Vô Danh Lão Đạo (214/196).
 • Bước 3: Vào Lưu Tiên Động Tầng 1, đánh bại Truy Hồn (211/203), (208/197).
 • Lấy được Phục Hy Tỏa, tiến vào tầng 2. Lưu ý: Đánh đến khi nào vật phẩm rớt ra thì mới hoàn thành.
 • Bước 4: Vào Lưu Tiên Động Tầng 2 (Chọn dòng thứ 2 "Tụy Nhân" để mở cửa động tầng 2),
 • đánh bại Thừa Phong (201/188), (194/194), lấy được Viêm Đế Tỏa.
 • Bước 5: Vào Lưu Tiên Động Tầng 3 (Chọn dòng thứ 4 "Tinh Vệ" để mở cửa động tầng 3),
 • đánh bại Lưu Tinh (208/193), (215/197), lấy được Thiếu Hạo Tỏa.
 • Bước 6: Vào Lưu Tiên Động Tầng 4, (Chọn dòng thứ 1 "Xuân" để mở cửa động tầng 4)
 • đánh bại Tật Điện (202/196), (201/191), lấy đươc Chuyên Húc Tỏa.
 • Bước 7: Vào Lưu Tiên Động Tầng 5 (Chọn dòng thứ 2 "Đất trời phân đôi" để mở cửa động tầng 5),
 • đánh bại Nữ Thích Khách (218/209), lấy được Hoàng Đế Tỏa.
 • Bước 8: Khi lấy đủ 5 vật phẩm tiến vào tầng cuối (Chọn dòng thứ 3 "Hai bức tượng súc vật bằng gỗ"
 • để mở cửa động tầng cuối), mở rương tại (199/199) lấy được Ngũ Sắc Thạch.
 • Bước 9: Trở về Côn Lôn Phái tại Chính Điện giao Ngũ Sắc Thạch cho Chưởng môn Tuyền Cơ Tử ,
 • hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn

 • Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào,
 • có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn.
 • Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
 • Phần thưởng:
  • Ngũ Lôi Chính Pháp nguloichinhphap
  • Sương Ngạo Côn Lôn suongngaocolon
 • Được phong làm: Hộ Pháp Chân Quân.

Nhiệm vụ cấp 90

 • Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Cái Bang ký danh đệ tử,
 • trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
 • Phần thưởng:
  • Ngạo Tuyết Tiêu Phong ngaotuyettieuphong
  • Lôi Động Cửu Thiên loidongcuuthien

  Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này

 • để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức).

Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201). Ông ta khuyên bạn ra sau ngọn núi,
 • chắc hẳn bạn cũng tò mò không hiểu chuyện gì ẩn chứa bên trong.
 • Bước 2: Ra sau núi, gặp Ngư Tố Chân và Thiệu Bảo Nhi (186/204) nhấp vào
 • một trong hai người sẽ nghe họ trò chuyện. Nhưng cuối cùng bạn cũng bị phát hiện ra,
 • thôi quay về hỏi Thán Tức Lão Nhân là tốt nhất.
 • Bước 3: Quay lại gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201). Lão ta nhờ bạn ngăn chặn nội chiến trong phái.
 • Bước 4: Quay lại sau núi, đánh bại Ngư Tố Chân và Thiệu Bảo Nhi (186/204).
 • Lưu ý : Sau khi đánh bại 1 người, khoảng 10 giây sau, người đó sẽ hiện ra lại,
 • nhưng chỉ cần né người đó, đánh người còn lại, không cần phải tiêu diệt
 • được 2 anh em Ngư - Thiệu cùng 1 lúc mà chỉ cần giết mỗi người một lần.
 • Bước 5: Trở lại Côn Lôn Phái gặp Thán Tức Lão Nhân , hoàn thành nhiệm vụ.

 

 


 

BQT Kính Báo !!!

1. Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm ngoại sử trở nên trọn vẹn nhất.

2. Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage

https://www.facebook.com/vlngoaisu , facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất


  

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.